Nov 21, 2009

Naoki Fushimi is za fucking Gigolo!Jitsuroku irogotoshi: The Gigolo
「実録色事師 ザ・ジゴロ」
D: Koyu Ohara, 1982


No comments:

ShareThis